<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7839428\x26blogName\x3dSleepy+Cat+Records\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.sleepycatrecords.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.sleepycatrecords.com/\x26vt\x3d5543952287290288091', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Shoutcast Server

Sunday, January 16, 2005

There is now a second, and easier way to connect to Sleepy Cat Records. A Shoutcast server was established yesterday that listeners can connect to directly without going through the Live365 server. Yep, no registration, no Live 365 commercials. It is broadcast at 56kBps - FM quality, same as the Live 365 stream. Click on the logo to connect.
Posted by Hello

1 Comments:

Blogger Văn Sát said...

Hãy đến với sàn giao dịch vận chuyển hàng hóa, chúng tôi là công ty vận chuyển hàng hóa bắc nam hàng đầu hiện nay. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến vận chuyển, vận tải. Tiêu biểu có thể kể đến như dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải bằng đường thủy, vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt,... Đối với các tỉnh thành chúng tôi có những dịch vụ riêng biệt để phục vụ nhu cầu. Có thể kể đến một vài dịch vụ như dịch vụ vận chuyển hàng đi an giang, vận chuyển hàng hóa đi vũng tàu, vận chuyển hàng đi bắc giang,... Ngoài ra còn rất nhiều dịch vụ khác đang chờ bạn khám phá. Hãy ghé vào để biết thêm thông tin chi tiết nhé.

5:51 AM  

Post a Comment

<< Home


Special Programming

(All times Pacific)

Web This Blog

Archives

Previous Posts

Links

Powered By

Connect via Live365

Connect via Shoutcast

Powered by Blogger


make money online blogger templates