<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7839428\x26blogName\x3dSleepy+Cat+Records\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.sleepycatrecords.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.sleepycatrecords.com/\x26vt\x3d5543952287290288091', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Holiday Season Has Begun

Thursday, November 10, 2005
Listen for the holiday jingles, plus a few choice Holiday-tinged songs, like Kenny Loggins "Celebrate Me Home". Also listen for new songs by the Rolling Stones and our Pick Hit of the Week - "I'm Feelin' You" by Santana featuring Michelle Branch.

1 Comments:

Blogger Văn Sát said...

Hãy đến với sàn giao dịch vận chuyển hàng hóa, chúng tôi là công ty vận chuyển hàng hóa bắc nam hàng đầu hiện nay. Hiện nay chúng tôi đang cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến vận chuyển, vận tải. Tiêu biểu có thể kể đến như dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải bằng đường thủy, vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt,... Đối với các tỉnh thành chúng tôi có những dịch vụ riêng biệt để phục vụ nhu cầu. Có thể kể đến một vài dịch vụ như dịch vụ vận chuyển hàng đi an giang, vận chuyển hàng hóa đi vũng tàu, vận chuyển hàng đi bắc giang,... Ngoài ra còn rất nhiều dịch vụ khác đang chờ bạn khám phá. Hãy ghé vào để biết thêm thông tin chi tiết nhé.

6:17 AM  

Post a Comment

<< Home


Special Programming

(All times Pacific)

Web This Blog

Archives

Previous Posts

Links

Powered By

Connect via Live365

Connect via Shoutcast

Powered by Blogger


make money online blogger templates