<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7839428\x26blogName\x3dSleepy+Cat+Records\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://www.sleepycatrecords.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://www.sleepycatrecords.com/\x26vt\x3d5543952287290288091', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>Twins celebrate Chinese New Year on the Sleepy Cat

Sunday, January 23, 2005

For the upcoming Chinese New Year (2/9/05), we will bring back the festive single by Twins (of Hong Kong) - their hit "Twins 668". It's on heavy rotation. Posted by Hello

1 Comments:

Blogger Yellow Blade said...

Chúng tôi xin giới thiệu các dịch vụ vận chuyển, nhận vận chuyển hàng hóa, ship hàng giá rẻ để phục vụ nhu cầu Tết của quý khách hàng. Cụ thể chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ giao quà tết. Chúng tôi sẽ giúp bạn với dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong nước giá rẻ sẽ chuyển hàng đến tay người thân, bạn bè ở xa một cách nhanh chóng nhất. Đảm bảo giá cả hợp lý chất lượng dịch vụ tuyệt vời. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như ship hàng cod, giao hàng cho shop, dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa trong nước,... Nếu cần chuyển hàng hãy nhớ liên hệ với chúng tôi nhé.

12:43 AM  

Post a Comment

<< Home


Special Programming

(All times Pacific)

Web This Blog

Archives

Previous Posts

Links

Powered By

Connect via Live365

Connect via Shoutcast

Powered by Blogger


make money online blogger templates